Målene

Generelle mål

å kunne produsere en innovativ bevisbasert sosio-teknisk rammeverk for bærekraftig matproduksjon og forbruk for mer bærekraftige byer i fremtiden ved å engasjere innbyggere og samfunn gjennom nye "I hus"-matproduksjon og søker å endre matforbruksmønster, for å:

 
forbedre helsegevinster
redusere drivhusgasser og energiforbruk
forbedre sosiale relasjoner gjennom inkludering og bevisstgjørelse

SmartFood mål 1:

Utvikle en innovativ hydroponisk selv-produserende system sosm skal installeres i korridorer av bygningher for å kunne tilby bærekraftog mat til innbyggere.


Forventet resultat:
Å erstatte 5% av urbane hushold sitt forbruk av trasnportert mat med lokal, selvgrodd, ferske og bærekraftige matvarer.


SmartFood mål 2:

Co-design with households a suite of innovative toolkits (Game & App) for enhanced quantification, engagement and impact evaluation of changing eating habits and reducing food waste. Samdesignet med hushold ved hjelp av innovative verktøy (spill og app) for forbedret kvantifisering , engasjement og virknadsevaluering av endrede matvaner og reduksjon av matavfall.


Forventet resultat:
å motivere minst 40% av husholdene som er valgt ut til å forbedre sine matvanemønster og at de bidrar med minst 40% av sine forpliktelser i prosjektet.


SmartFood mål 3:

Integrere innbyggeres vaner og innstillinger som et grunnleggende sosio-teknisk rammeverk for matproduksjon og forbruk for å vurdere påvirkning av sosial "nudging" i prosjektets prosesser som skal forbedre sosialt samhold og bærekraftig samfunnsutvikling.


Forventet resultat:
Å oppfordre til sosial interaksjon mellom minst 40% av de urbane husholdene i de utvalgte leilighetsblokkene for å øke sosialt samhold og for å sette i verk visjonene Smartfood har for å styrke implementeringen av delingsøkonomier 

SmartFood mål 4:

Levere bevisbaserte policy-anbealinger for grønnere matproduksjon og forbruk for å sikre at fremtidige policyer for byer er effektive og møter forventningene innbyggerne har for byer i fremtiden.


Forventet resultat:
Å bidra til bevisbasert policy-utvikling for urbane stakeholdere og interessenter for å fasilitere for mer bærekraftig matforbruk i smartere byer i fremtiden


Hvordan skal vi oppnå disse målene?