Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Mieszkańców Łodzi zgłaszających się do udziału
w projekcie SmartFood

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Partnerzy Konsorcjum Naukowego realizującego projekt SmartFood:

a. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki, Polska – Promotor Projektu, będący wyznaczonym punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą (zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO);

b. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, Polska;

c. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa, Polska;

d. Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU – Norsk institutt for luftforskning), z siedzibą w Kjeller, przy ul. Instituttveien 18, 2007 Kjeller, Norwegia;

e. Instytut Badawczy Norwegii Zachodniej (WNRI – Vestlandsforsking), z siedzibą w Sogndal, przy ul. Royrgata 4, 6856 Sogndal, Norwegia;

f. Norweska Szkoła Biznesu (BI – Handelshøyskolen BI), z siedzibą w Oslo, przy ul. Nydalsveien 37, 0484 Oslo, Norwegia.

2. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z którym można się skontaktować pisemnie, przekazując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@proakademia.eu lub na adres podany powyżej.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia naboru Uczestników badań naukowych w ramach projektu SmartFood.

4. odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja naboru w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „SmartFood: Engaging citizens in food diversity in cities” („SmartFood: Angażowanie mieszkańców w różnorodność żywnościową w miastach”)

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu do 31.12.2029 roku.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. RODO obowiązuje we wszystkich krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w Norwegii, która w rozumieniu rozporządzenia nie jest państwem trzecim.

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Projekcie.

8. stosownie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

9. posiada Pan/Pani:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku naboru uczestników warsztatu)

c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od współadministratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.