Konsorcjum projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Kierunki studiów prowadzone w WIŚE dotyczą ograniczania śladu ekologicznego, gospodarki wodnej oraz systemów energetycznych. Politechnika Krakowska posiada doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki wodnej w miastach, takich jak technologia odzysku odpadów, przetwarzania i rewitalizacji terenów zanieczyszczonych (POIR.04.01.02-00-0032/17) oraz sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (POIR.04.01.04-00-0041/18).

W SmartFood Politechnika Krakowska odpowiada za technologię wodno-ściekową, w szczególności za zaprojektowanie i wdrożenie efektywnych metod oczyszczania wody i ścieków, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarkę wodami opadowymi, jak również jakość wód opadowych.

Strona internetowa: https://www.wisie.pk.edu.pl/Zespół

dr inż. Joanna Bąk

Kierownik zespołu badawczego SmartFood na PK

Dr inż. Joanna Bąk specjalizuje się w inżynierii sanitarnej w obszarze wodno-kanalizacyjnym i wodno-ściekowym. Ponadto jest ekspertem w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, w tym łagodzenia skutków zmian klimatu. Od 15 lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Była członkiem zespołów badawczych w kilku projektach. Jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji. Od 2019 roku jest członkiem Rady Naukowej FutureLab Politechniki Krakowskiej. 

dr inż. Maciej Thomas

Naukowiec 

Dr inż. Maciej Thomas jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Technologii Środowiskowych, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Krakowskiej. Jest specjalistą w zakresie uzdatniania wód i oczyszczania ścieków przemysłowych i posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w tym zakresie. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 prac naukowych oraz ekspertyzy i wdrożenia przemysłowe. Jego badania dotyczą wykorzystania utleniaczy przyjaznych dla środowiska naturalnego do uzdatniania wód i oczyszczania ścieków zanieczyszczonych substancjami toksycznymi. W tym zakresie prowadzi badania dotyczące syntezy i zastosowania soli żelaza do utleniania zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Dodatkowo zajmuje się syntezą pochodnych kwasu tritiowęglowego, w celu ich potencjalnego wykorzystania do wytrącanie jonów metali ciężkich z wód i ścieków.