Cele

Cel główny

zapewnienie nowatorskich, społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonego, inteligentnego miasta przyszłości poprzez angażowanie społeczności lokalnych do samodzielnej produkcji żywności oraz zmiany zachowań gospodarstw domowych w celu:

 
poprawy zdrowia
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i marnotrawienia energii
poprawy integracji społecznej i zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Cel 1:

Opracowanie innowacyjnego hydroponicznego systemu do samodzielnej produkcji żywności, który zostanie zainstalowany w korytarzach budynków, aby zapewnić mieszkańcom zrównoważoną żywność


Spodziewany rezultat: 
Zastąpienie w gospodarstwach domowych co najmniej 5% konsumpcji żywności transportowanej do miasta  lokalnymi, samodzielnie wyhodowanymi, świeżymi i zrównoważonymi produktami

Cel 2:

Zaprojektowanie, wspólnie z gospodarstwami domowymi, zestawu innowacyjnych narzędzi (gra i aplikacja) w celu usprawnienia oceny wpływu SmartFood na zmieniające się nawyki żywieniowe i ograniczanie marnowania żywności.


Spodziewany rezultat:
Zmotywowanie co najmniej 40% miejskich gospodarstw domowych w wybranym bloku do zaangażowania się w bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji żywności, oraz realizacja przez zaangażowane gospodarstwa domowe co najmniej 40% ich zobowiązań.


Cel 3:

Ocena wpływu interwencji społeczno-technologicznej związanej z produkcją i konsumpcją żywności na poprawę spójności społecznej i relacji międzyludzkich we wspólnocie sąsiedzkiej. 


Spodziewany rezultat: 
Zachęcenie do interakcji społecznych najmniej 40% gospodarstw domowych w wybranym bloku mieszkalnym w celu poprawy ich więzi społecznych i urzeczywistnienia wizji gospodarki dzielenia się żywnością (food sharing)

Cel 4:

Opracowanie opartych na dowodach zaleceń w zakresie polityki ekologicznej produkcji i konsumpcji żywności, aby zapewnić, że przyszłe instrumenty polityczne odzwierciedlają wizje obywateli dotyczące  miasta przyszłości


Spodziewany rezultat: 
Kształtowanie instrumentów polityki miejskiej w zakresie ekologicznej konsumpcji żywności w inteligentnych miastach przyszłości w oparciu o dowody naukowe